Referenční příklady

Příklady kontrol, které jsme prováděli:

1) Klient si objednal technickou inspekci logistické haly o rozloze 30.000 m2 s dvoupodlažní administrativní vestavbou a několika technickými vestavky. Stáří objektu bylo cca tři roky, byl tedy ještě v pětileté záruční době. Klient se v průběhu provozu objektu potýkal se spoustu spíše drobnějších závad a také se zásadnější vadou průmyslové podlahy. Správa a údržba objektu závady řešila jednotlivými reklamacemi pouze když je nájemce nahlásil. Tento přístup řešil pouze aktuální problémy a nevedl k odstranění jejich příčin.

Na místo vyjel náš tým expertů s potřebným vybavením a provedl jednodenní technickou inspekci celého objektu včetně navazujících venkovních inženýrských sítí, objektů a ploch. Na jejím základě jsme připravili podrobný položkový report s výčtem nalezených problémů a závad. Mezi ty nejzávažnější patřily:

  • vady střešního pláště – netěsné sváry PVC folie, technologicky chybně provedené prostupy, špatný stav střešních vtoků, vady technologií umístěných střeše
    (koroze, degradace rozvodů vlivem UV záření, netěsnosti apod.)

  • poruchy drátkobetonové průmyslové podlahy – četné praskliny širší než 0,1 m, silně popraskaná místa u styku dilatace a řezané spáry, olámané hrany a lokální nerovnosti podlahy

  • chybně provedené rozvody elektroinstalací, konkrétně trasy s funkční integritou při požáru

  • špatný stav hromosvodu včetně zjištěných realizačních chyb

  • zátoky do podhledů – vlivem kondenzátu nebo i přímo zátoku ze střechy

  • zrezivělé nýty na fasádě z cca 60%

  • deformované atikové plechy s uvolněnými šrouby a s netěsnostmi ve spojích

  • degradované a popraskané venkovní monolitické konstrukce

a dále několik menších vad, jako například praskliny v SDK příčkách, zkřivené dveře, uvolněná kování, praskliny v keramických obkladech, ucpaný odpad umyvadla, nefunkční ventilátor na pánském WC atd.

Klient nám dal plnou moc, abychom report poslali jako souhrnnou reklamaci dodavateli stavby.
Následně jsme dohlédli na postupné odstranění všech zjištěných závad.

2) Klient vlastní výrobní halu v Praze ze sedmdesátých let minulého století, ve které sídlí nájemce vyrábějící letecké motory. Klient halu koupil částečně rekonstruovanou. Eviduje v ní několik závažnějších problémů především na střeše a jejím odvodnění.   Také se potýká s poruchami zastaralého zařízení haly.

Inspekci vedl náš tým expertů ve složení – stavař, expert TZB a expert elektro. Při jednodenním průzkumu jsme odhalili značné množství poruch střešního pláště, který je z asfaltových pásů. Podle našich zjištění nesplňovaly specifikaci pro použití jako vrchní krytina střechy a byly technologicky špatně provedené v ploše i detailech prostupů a světlíků. Odvodnění střechy bylo původní, zastaralé a neudržované. Panovalo silné riziko havárie s možnými fatálními následky pro
citlivou výrobu leteckých motorů v hale.

V podrobném reportu jsme také popsali řadu defektů a poruch konstrukcí, povrchů, instalací a zařízení, které způsobilo především stáří objektu a dlouhodobé odkládání oprav.

Na přání klienta jsme proto zpracovali návrh renovací a oprav podle priorit, a to včetně výpočtu odhadovaných nákladů.

V dalším kroku nás klient pověřil zahájením prvotních rekonstrukcí. V ohledem na jeho aktuální finanční možnosti jsme navrhli rekonstrukci střešního pláště a kompletně nové odvodnění střechy podtlakovým systémem. Pak jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci, zorganizovali výběrové řízení na jednotlivé dodavatele a na konec jsme koordinovali veškeré práce za úplného provozu haly.

3) Klient hodlá zakoupit průmyslový areál s logistickou halou v průmyslové zóně nedaleko Prahy. Požádal nás o provedení tzv. Due diligence, což je technická inspekce objektu před jeho nákupem.

V obvyklém tříčlenném týmu jsme udělali kompletní technickou inspekci veškerých objektů, sítí a ploch v areálu a předložili jsme podrobný report s položkovým výčtem všech větších i menších nedostatků.

Ten klientovi velmi dobře posloužil při vlastním rozhodnutí, jestli do areálu vůbec investovat a případně kolik. Nakonec objekt koupil a pronajímá ho nadnárodní logistické firmě.

Podklady z provedených reportů, realizací a průběhů řešení reklamací vám rádi ukážeme.